93 853 90 20 info@jc10solutions.com

Mostra Inscripció

A continuació podeu realitzar la vostra inscripció a

Data límit inscripcions:

ATENCIÓ: Un cop completat el formulari rebrà una confirmació al correu electrònic indicat amb les dades per realitzar el pagament.

Dades del nen/a

Nom i Cognoms:
*
*
Curs
Data de naixement
*
DNI
C.I.P. Seguretat Social

 

Direcció:

Carrer
*

*
Pis
Municipi
*
Codi Postal

 

Altres dades:

Tutor
*
Email de contacte
*

 

Telèfons de contacte família:

Persona de contacte
Telèfon
*
Email
Persona de contacte
Telèfon
Email

 

Persones autoritzades a recollir a l’alumne:

Nom i cognoms
DNI
Nom i cognoms
DNI

 

Dades sanitàries:

Si No*
Al·lèrgies (aliments, rinitis, urticària, etc.)
Malaltia respiratòria, cardíaca o digestiva
Diabetis
Sap nedar
Si No
Observacions

 

Setmanes i horaris:

Del 25/6 al 29/6
Complerta.
Contactar amb la direcció del campus.
Del 2/7 al 6/7
Complerta.
Contactar amb la direcció del campus.
Del 9/7 al 13/7

Acollida de 8 a 9:
Si No*
Del 16/7 al 20/7

Acollida de 8 a 9:
Si No*
Del 23/7 al 27/7

Acollida de 8 a 9:
Si No*
 

 

Drets d'imatge:

Accepta la cessió de drets d'imatge en fotos i videos realitzats al casal sense afany comencial
Si No*
 
*

Pulsando el botón de realizar la inscripción, acepta las siguientes cláusulas:

Sus datos personales, aportados en la presente inscripción, serán tratados por JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.), con sede en la Calle Pintor Serrasanta 15B, 08850 Castelldefels (Barcelona), con el fin de enviar comunicaciones de su interés sobre la actividad a la que realiza la inscripción, así como futuras comunicaciones de carácter comercial. Sus datos serán cedidos a las empresas vinculadas con JC10 SOLUTIONS, con el fin de mantenerlo informado sobre el desarrollo de la actividad y enviarle comunicaciones de cualquier tipo durante la misma y en el futuro. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.), a la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo ello se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, y en relación a las imágenes y fotografías que se tomen durante este o futuros eventos realizados por JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.) se permite la exposición en oficinas, escaparate de tienda, en su web, en cualquier otro tipo exposición, así como la reproducción, presentación en concurso, certámenes, publicación impresa en folletos para publicidad de la empresa, publicación en medios de comunicación, y cualquier otra forma de difusión lícita de dichas imágenes, cediendo, a este respecto, todos los derechos de imagen, sin exigir por ello contraprestación, y permitiendo a la empresa la venta de las fotografías realizadas y la cesión de los derechos de imagen a terceros, con las únicas limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 1 / 82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor de la intimidad personal, familiar y de la imagen, conociendo la obligación de informar al Ministerio Fiscal, y en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, y en la Instrucción del fiscal general del Estado 2/2006, de protección al honor, a la intimidad ya la propia imagen.

Clicant al botó de realitzar la inscripció, accepta les següents clàusules:

Les seves dades personals, aportades en la present inscripció, seran tractades per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.), amb seu al Carrer Pintor Serrasanta 15B, 08850 Castelldefels (Barcelona), amb la finalitat d'enviar comunicacions del seu interès sobre l'activitat a la que realitza la inscripció, així com futures comunicacions de caràcter comercial. Les seves dades seran cedides a les empreses vinculades amb Gestió per a l'Esports JC10 S.L., amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre el desenvolupament de l'activitat i enviar-li comunicacions de qualsevol tipus durant la mateixa i en el futur. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.), a l'adreça anteriorment indicada, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, i en relació a les imatges i fotografies que es prenguin durant aquest o els futurs esdeveniments realitzats per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l'Esports JC10 S.L.) es permet l'exposició en oficines, aparador de botiga, al seu web, en qualsevol altre tipus exposició, així com a la reproducció, presentació a concurs, certàmens, publicació impresa en fulletons per a publicitat de l'empresa, publicació en mitjans de comunicació, i qualsevol altra forma de difusió lícita de les esmentades imatges, cedint, referent a això, tots els drets d'imatge, sense exigir per això contraprestació, i permetent a l'empresa la venda de les fotografies realitzades i la cessió dels drets d'imatge a tercers, amb les úniques limitacions contingudes en la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret l'Honor de la intimitat personal, familiar i de la imatge, coneixent l'obligació d'informar al Ministeri Fiscal, i en la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, i en la Instrucció del fiscal general de l'Estat 2/2006, de protecció a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies