Inscripció al Casal d’Estiu de l’escola Antoni Gaudí

Estiu 2019

Del 25 de juny al 26 de juliol

Dades del nen/a

Nom i Cognoms:
*
*
Curs
Data de naixement
*
DNI
C.I.P. Seguretat Social
Talla de la samarreta
*

 

Adreça:

Carrer
*

*
Pis
Municipi
*
Codi Postal

 

Altres dades:

Tutor
*
Email de contacte
*

 

Telèfons de contacte família:

Persona de contacte
Telèfon
*
Email
Persona de contacte
Telèfon
Email

 

Persones autoritzades a recollir a l’alumne:

Nom i cognoms
DNI
Nom i cognoms
DNI

 

Dades sanitàries:

Si No*
Al·lèrgies (aliments, rinitis, urticària, etc.)
Malaltia respiratòria, cardíaca o digestiva
Diabetis
Sap nedar
Si No
Observacions

 

Setmanes i horaris:

Setmana 1
Setmana 1 (del 25 al 28 de juny) de 9h a 13h Setmana 1 (del 25 al 28 de juny) de 9h a 15h Setmana 1 (del 25 al 28 de juny) de 9h a 17h
Setmana 2
Setmana 2 (de l'1 al 5 de juliol) de 9h a 13h Setmana 2 (de l'1 al 5 de juliol) de 9h a 15h Setmana 2 (de l'1 al 5 de juliol) de 9h a 17h
Setmana 3
Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol) de 9h a 13h Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol) de 9h a 15h Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol) de 9h a 17h
Setmana 4
Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol) de 9h a 13h Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol) de 9h a 15h Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol) de 9h a 17h
Setmana 5
Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol) de 9h a 13h Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol) de 9h a 15h Setmana 5 (del 22 al 26 de juliol) de 9h a 17h

 

Acollida:

Servei d'acollida:
*

 

Drets d'imatge:

Accepta la cessió de drets d'imatge en fotos i videos realitzats al casal sense afany comencial
Si No*
 
*

Prement el botó de realitzar la inscripció, accepta les següents clàusules: Les seves dades personals, aportats en la present inscripció, seran tractats per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 SL), amb seu al Carrer Pintor Serrasanta 15B, 08850 Castelldefels (Barcelona), amb la finalitat d’enviar comunicacions del seu interès sobre l’activitat a la que realitza la inscripció, així com futures comunicacions de caràcter comercial. Les seves dades seran cedides a les empreses vinculades amb JC10 SOLUTIONS, per tal de mantenir-lo informat sobre el desenvolupament de l’activitat i enviar-li comunicacions de qualsevol tipus durant la mateixa i en el futur. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 S.L.), a l’adreça anteriorment indicada, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot això s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, i en relació a les imatges i fotografies que es prenguin durant aquest o futurs esdeveniments realitzats per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 SL) es permet l’exposició en oficines, aparador de botiga, al seu web, en qualsevol altre tipus exposició, així com la reproducció, presentació a concurs, certàmens, publicació impresa en fullets per a publicitat de l’empresa, publicació en mitjans de comunicació, i qualsevol altra forma de difusió lícita d’aquestes imatges, cedint, referent a això, tots els drets d’imatge, sense exigir per això contraprestació, i permetent a l’empresa la venda de les fotografies realitzades i la cessió dels drets d’imatge a tercers, amb les úniques limitacions contingudes en la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de protecció Civil al Dret a l’Honor de la intimitat personal, familiar i de la imatge, coneixent l’obligació d’informar al Ministeri Fiscal, i en la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del menor, i en la Instrucció del fiscal general de l’Estat 2/2006, de protecció a l’honor, a la intimitat ia la pròpia imatge. Clicant al botó de realitzar la inscripció, accepta els Següents CLÀUSULES: Les Seves tats personals, aportades en la present inscripció, seran tractades per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 SL), amb su al Carrer Pintor Serrasanta 15B, 08850 Castelldefels (Barcelona), amb la Finalitat d’enviar comunicacions de l’su interès sobre l’activitat a la qual realitza la inscripció, aixi com futures comunicacions de caràcter comercial. Les Seves tats seran cedides a les empreses vinculades amb Gestió per a l’Esports JC10 S.L., amb la Finalitat de mantenir-ho Informat sobre el desarrollo de l’activitat i enviar-li comunicacions de QUALSEVOL tipo durante la mateixa i en el futur. Pot exercitar a els Seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i OPOSICIÓ Davant JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 S.L.), a l’Adreça anteriorment indicada, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot AIXÒ s’informa a Compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal. Aixi MATEIX, i amb relació a les imatges i fotografies que és prenguin durante AQUEST o a els Futurs esdeveniments realitzats per JC10 SOLUTIONS (Gestió per a l’Esports JC10 SL) és Përmet l’exposició a oficines, aparador de botiga, a l’su web, en QUALSEVOL Altre tipo exposició, aixi com a la reproducció, presentació a concurs, certamens, publicació impresa en fulletons per a publicitat de l’empresa, publicació en medios de comunicación, i QUALSEVOL Altra forma de Difusió lícita de les esmentades imatges, CeDInt, Referent a aixó, Tots els drets d’imatge, sense exigir per AIXÒ contraprestacions, i permetent a l’empresa la venda de les fotografies realitzades i la cessio dels drets d’imatge a TERCERS, amb els úniques limitacions contingudes en la Llei Orgànica 1 / 82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret l’Honor de la intimitat personal, familiar i de la imatge, coneixent l’obligació d’informar el Ministeri Fiscal, i en la Llei Orgànica 1/1996 d’1 5 de gener de Protecció jurídica del menor, i en la Instrucció del fiscal general de l’Estat 2/2006, de protecció a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.